Vacature pilot plant manager biocomposiet materialen (Delft)

See for english text below

NPSP

Met de ontwikkeling van Nabasco® biocomposiet materialen en producten is NPSP koploper in het verduurzamen van composieten. Biocomposieten zijn samengestelde materialen op basis van natuurlijke vezels zoals vlas en hennep, bioharsen en circulaire vulmaterialen. NPSP ontwikkelt deze materialen in haar laboratorium en produceert steeds meer series in haar recent opgezette pilot plant. Dit gebeurt met kneedmachines, waarin de ingrediënten worden verwerkt tot deeg, dat daarna in de perserij in mallen in de gewenste vorm wordt geperst. NPSP wil de komende periode de pilot fabriek professionaliseren en verder opschalen om producten als duurzame geveldelen en behuizingen voor onze klanten te kunnen produceren.

NPSP is vooral actief in de marktsegmenten infrastructuur, openbare ruimte en de gebouwde omgeving. NPSP verkoopt deze materialen onder de merknaam Nabasco. Bekende producten van NPSP zijn de verkeersborden van NabascoSign, Circsit banken van Velopa, de ANWB-paddestoelen en 3D geveldelen.

Gevestigd in KabelDistrict in Delft een inspirerende omgeving waar hightech bedrijven en sustainable startups verenigd zijn, werken we nauw samen met nationale en internationale organisaties.

Functieomschrijving

In de functie pilot plant manager biocomposiet materialen ben je:

 • Verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de kneed- en persfaciliteiten;
 • Technisch: beheer, onderhoud (incl. aansturen leveranciers/derden) van machines en inrichting productieruimtes;
 • Veiligheid: leiderschap en supervisie op veilig werken: kan zelfstandig verbeteringen implementeren;
 • Training en processen: in staat zijn om werkprocedure’s op te stellen, bij te houden en ook nieuwe collega’s hierin te trainen;
 • In nauwe samenwerking met de product engineers en de R&D afdeling. De afdeling product engineering doet de werkvoorbereiding, als pilot plant manager zorg je ervoor dat producten in hoge kwaliteit worden geproduceerd;
 • In staat om de huidig faciliteiten naar een hoger niveau te tillen: initiatiefrijk en praktisch ingesteld;
 • Flexibel met een hands-on mentaliteit: naast organiseren en uitvoeren, zul je ook een deel van je tijd meedraaien als meewerkend voorman: de producten die we maken zijn in ontwikkeling, vandaar dat het hele team intensief betrokken is bij het productieproces om dat te optimaliseren. Die ervaring ga je gebruiken om op termijn ook productiemedewerkers aan te sturen;
 • Stressbestendig en professioneel door je rol te pakken in een groeiend bedrijf waarin nog veel pionierswerk wordt verricht;

Profiel

 • HBO of MBO met een stevige technische achtergrond hebt zoals bijvoorbeeld chemie, mechanica of elektronica. Of in het bezit van een VAPRO- of gelijkwaardig diploma;
 • Ervaring in het zelfstandig opereren binnen een midden en kleine organisatie;
 • Aantoonbaar ervaring met beheer, onderhoud, engineering of installatie van productie machines;
 • Ervaring met productieprocessen waaraan hoge eisen worden gesteld (kwaliteitscontrole);
 • Kennis van of interesse in innovatieve materialen en (gerobotiseerde) productietechnieken;
 • Ervaring in de kunststofindustrie, metaalbewerking of grootschalige verwerking van grondstoffen (bijv. levensmiddelen) is een pre;
 • Ervaring in het aansturen van productiemedewerkers;
 • Je bent BHV-er of bereid dit te worden;
 • Je beheerst zowel Nederlands als Engels goed;
 • Je bent fulltime of tenminste 32 uur per week beschikbaar;

Aanbod

NPSP is een inspirerend bedrijf, waar verschillende disciplines samenkomen. Het is een plek waar innovatieve materialen en producten worden ontwikkeld. In de werkplaat werk je samen met enthousiaste collega-onderzoekers en productiemedewerkers, met achtergronden in natuurkunde, milieuwetenschappen, biologie, industrieel ontwerp en kunst is het een interessante mix van technische en praktische kennis.

NPSP biedt:

 • Een unieke plek bij een snelgroeiend bedrijf met uitstekende mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Een marktconform salaris afhankelijk van je ervaring;
 • Een dienstverband van een jaar met verwachting tot een verlenging en doorgroeiopties
 • Fulltime dienstverband, waarbij 32 uur/week bespreekbaar is
 • Dagdienst

Sollicitatieproces

Voor meer informatie neem je contact op met Willem Böttger (directeur) van NPSP: 06 – 5234 5020

Graag ontvangen wij je motivatie en CV uiterlijk maandagochtend 1 november 09:00 uur per mail (willem.bottger@npsp.nl). Gesprekken vinden op 8 november plaats. Je kunt je sollicitatie richten aan:

NPSP B.V.

Willem Böttger

willem.bottger@npsp.nl


Vacancy pilot plant manager biocomposite materials (Delft)

NPSP

With the development of Nabasco® biocomposite materials and products, NPSP is a leader in making composites more sustainable. Biocomposites are composite materials based on natural fibers such as flax and hemp, bioresins and circular filler materials. NPSP develops these materials in its laboratory and produces more and more series in its recently set up pilot plant. This is done with mixing and kneading machines, in which the ingredients are processed into dough, which is then pressed into molds into the desired shape in the pressing plant. In the coming period, NPSP wants to professionalize the pilot factory and further scale it up to produce products such as sustainable facade parts and housings for our customers.

NPSP is mainly active in the infrastructure, public space and built environment market segments. NPSP sells these materials under the brand name Nabasco. Well-known products from NPSP are the traffic signs from NabascoSign, Circsit benches from Velopa, the ANWB mushrooms and 3D facade parts.

Located in KabelDistrict in Delft, an inspiring environment where high-tech companies and sustainable startups are united, we work closely with national and international organizations.

Job description

In the position of pilot plant manager biocomposite materials you are:

 • Responsible for the optimal functioning of the kneading and pressing facilities;
 • Technical: management, maintenance (including managing suppliers/third parties) of machines and design of production areas;
 • Safety: leadership and supervision of safe working: can implement improvements independently;
 • Training and processes: being able to draw up and maintain work procedures and also train new colleagues in these;
 • In close collaboration with the product engineers and the R&D department. The product engineering department does the work preparation, as a pilot plant manager you ensure that products are produced in high quality;
 • Able to take the current facilities to a higher level: initiator and practical;
 • Flexible with a hands-on mentality: in addition to organizing and executing, you will also spend part of your time as a cooperating foreman: the products we make are in development, which is why the entire team is intensively involved in the production process to ensure that optimize. You will use that experience to eventually manage production employees;
 • Stress-resistant and professional by taking on your role in a growing company in which a lot of pioneering work is still being done;

Profile

 • HBO or MBO degree with a solid technical background such as chemistry, mechanics or electronics. Or in possession of a VAPRO or equivalent diploma;
 • Experience in operating independently within a medium and small organization;
 • Demonstrable experience with management, maintenance, engineering or installation of production machines;
 • Experience with production processes that require high standards (quality control);
 • Knowledge of or interest in innovative materials and (robotized) production techniques;
 • Experience in the plastics industry, metalworking or large-scale processing of raw materials (e.g. food) is an advantage;
 • Experience in managing production employees;
 • You are an emergency response officer or willing to become one;
 • You have a good command of both Dutch and English;
 • You are available full-time or at least 32 hours a week;

Offer

NPSP is an inspiring company, where different disciplines come together. It is a place where innovative materials and products are developed. In the workshop you work together with enthusiastic fellow researchers and production employees, with backgrounds in physics, environmental sciences, biology, industrial design and art, it is an interesting mix of technical and practical knowledge.

NPSP offers:

 • A unique place at a fast-growing company with excellent opportunities for personal development.
 • A competitive salary depending on your experience;
 • A one-year employment contract with the expectation of an extension and career options
 • Full-time employment, with 32 hours/week negotiable
 • Day shift


Application process

For more information, please contact Willem Böttger (director) of NPSP: 06 – 5234 5020

We would like to receive your motivation and CV by email (willem.bottger@npsp.nl) no later than Monday morning, November 1, 9:00 am. Discussions will take place on November 8. You can send your application to:

NPSP B.V.

Willem Böttger

willem.bottger@npsp.nl